Категории

Архив новини

Теми

Устав

УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел
„Български ски клуб на журналистите“ БСКЖ
(изменен на заседание на Общото събрание от 03.10.2006 г.)

Раздел първи
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „Български ски клуб на журналистите“ е сдружение с нестопанска цел, секция за България на СКИЖ (SCIJ – Section Bulgare) наричано по долу за краткост „Сдружението“ или „Клубът“.

Чл.2. Сдружението е юридическо лице по смисъла на ЗЮЛНЦ със седалище в София и е организация за непрофесионална спортна дейност с идеална цел, с адресна регистрация бул. „Цариградско шосе“ 47А, 1504 София, община „Средец“.

Чл.3. Сдружението има собствена банкова сметка и не отговаря пред кредиторите на членовете си за техни задължения извън дейността на сдружението.

Чл.4. Сдружението има собствена емблема, значка и печат и те представляват негова интелектуална собственост в качеството му на юридическо лице.

Чл.5. Сдружението има право да сключва с физически и юридически лица договори с предмет, незабранен от българското законодателство.

Раздел втори
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.6. Сдружението осъществява дейност в частна полза на своите членове и има за цел:
1. да подпомага развитието на ски спорта, практикуван от професионални журналисти;
2. да организира национални и международни състезания по ски за журналисти;
3. да организира участията в международни състезания по ски и в други журналистически прояви;
4. да поддържа връзки със сродни организации у нас и в чужбина.

Чл.7. Сдружението е национална секция на Международния ски клуб на журналистите (СКИЖ) – Ski Club International des Journalistes. Като неразделна част от СКИЖ, Клубът поощрява личните и приятелски връзки между колегите от средствата за масово осведомяване по света, независимо от тяхната политическа принадлежност и националност и им оказва съдействие при изпълнение на професионални задачи

Чл.8. Сдружението е учредено на 20 ноември 1996 г. в София за срок от 101 години. С решение на Общото събрание на сдружението срокът може да бъде продължен.

Раздел трети
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.9. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. приходи от членски внос;
2. приходи от спонсорство и дарения от други юридически и физически лица;
3. приходи от реклами, събрани във връзка с провежданите прояви на сдружението
4. приходи от правата за ползване на интелектуална собственост

Раздел четвърти
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.10. Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде само професионален журналист, български гражданин, който практикува ски-спорта и владее писмено и говоримо поне един от официалните езици на СКИЖ, (френски и английски) и ползва втори чужд език. Към датата на приемането му кандидатът трябва да е упражнявал активно журналистическа дейност и да притежава най-малко 2 години професионален журналистически стаж.

Чл.11. В съответствие с устава на Международния ски клуб на журналистите (СКИЖ) членове на Българския ски клуб на журналистите (БСКЖ) могат да бъдат: хора, активно упражняващи журналистическа дейност в печата и електронните медии, пенсионирани са като журналисти или са членове на национална журналистическа организация.

Чл.12. Членове на сдружението се приемат от Общото събрание веднъж годишно. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния Съвет, придружена от мотивирани писмени препоръки от 2-ма членове на клуба. Управителния съвет разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство от две-трети от присъстващите.

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението, отправено писмено до Управителния съвет месец преди прекратяването;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяване на сдружението с нестопанска цел
5. при отпадане.

(2) Изключват се членовете на сдружението, които:
1. не спазват Устава и решенията на Общото събрание.
2. работят против интересите на сдружението
3. две и повече години не участват в живота на клуба

(3) Решението за изключване се взема само от Общото събрание на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Мотивите на решението за изключване се вписват в протокол от заседанието на Общото събрание и изключения член се известява писмено. Изключеният губи всички права на член на сдружението от деня на уведомяването му. Решението за изключване може да се оспорва пред съда по регистрацията на сдружението в месечен срок от уведомяването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

Чл. 14. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в проявите и дейността на сдружението. В националните състезания по ски участват всички колеги, но първите класирани мъж и жена в отделните възрастови категории, които са членове на сдружението имат право да представляват страната на международни срещи в съответствие с правилника.
2. да участвува в Общото събрание;
3. да бъде избиран в органите на управление на сдружението;
4. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
5. да бъде информиран за дейността на сдружението;
6.да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
7.да получи членска карта, удостоверяваща принадлежността му към сдружението;
8.да представлява страната в органите на Международния ски клуб на журналистите.

Чл. 15. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава на сдружението;
2. да работи за постигане на целите на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
3. да внася ежегодния членски внос, чийто размер се определя с решение на Общото събрание;
4.да участва в събранията и състезанията на клуба;
5.да информира в едномесечен срок при промяна в професионалния си статус;
6.След участие в международна проява на СКИЖ да публикува поне два журналистически материала за събитието. Копие от тях предоставя на Управителния съвет.

Раздел пети
УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ

Чл.16. Ръководни органи на сдружението са:

(1) Общо събрание на членовете.
(2) Управителен съвет.
(3) Председател на Управителния съвет.
(4) Главен секретар.
(5) Контролен съвет.

Чл.17. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове. Всеки член на сдружението има право на един глас и го упражнява лично.

Чл.18. Никой от членовете не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2.предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
3.при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 19. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява сдружението;
4. приема и изключва членове;
5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет, Председателя на Управителния съвет, Контролния съвет и Главния секретар на сдружението.
6. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
8. взема решение за откриване и закриване на клонове;
9. взема решение за участие в други организации;
10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението; 11. приема бюджета на сдружението;
12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
13. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
14. отменя решения на другите органи на сдружението, когато противоречат на закона, Устава на сдружението или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
15. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда веднъж годишно – редовно Общо събрание за отчет на дейността на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

(3) Общото събрание се свиква и когато България бъде избрана за домакин на следваща международна среща или конгрес на СКИЖ.

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“ и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най малко един месец преди насрочения ден.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 22. Общото събрание може да заседава и е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 23. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 19, т. 1 и т. 3 се изисква квалифицирано мнозинство- 2/3 от присъстващите.

Чл. 24. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 25. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Чл. 26. (1)Управителен орган на сдружението е Управителния съвет, който го представлява. По решение на Общото събрание функциите на управителния съвет могат да се изпълняват и от едно лице-управител.

(2) Членовете на Управителния съвет са членове на сдружението и се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години.

(3) Управителният съвет е в състав до 5 (петима ) члена, в това число влизат и Председателят на съвета и Главният секретар.

Чл. 27. Управителният съвет взема решения:
1. за проявите на сдружението в изпълнение на целите му, конкретизирани в чл. 6 и чл. 7 от Устава;
2. утвърждава необходимите средства за осъществяване на проявите по предходната точка.

Чл. 28. Управителният съвет отчита дейността на сдружението и своята работа пред Общото събрание.

Чл. 29. Членовете на Управителния съвет носят солидарна имуществена отговорност в случай на причинени вреди на сдружението при управление на дейността му. Съветът решава всички въпроси, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание.

Чл. 30. Сдружението се представлява заедно и поотделно от Председателя на Управителния съвет и Главния секретар или в тяхно отсъствие – от изрично упълномощено от тях лице – член на Управителния съвет.

Чл. 31. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от 2 (две) години с тайно гласуване.

Чл. 32. Председателят на Управителния съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
2. ръководи дейността на сдружението и го представлява.
3. подписва кореспонденцията и всички документи във връзка с представителните му функции
4. изпълнява и други функции, възложени му с настоящия устав.

Чл. 33. Главният секретар на сдружението се избира от Общото събрание за срок от 2 (две) години с тайно гласуване.

Чл. 34. Контролният съвет:
1. проверява цялостната дейност на клуба.
2. отчита се пред Общото събрание за извършени проверки и ревизии.

Раздел шести
ЧЛЕНСКИ ВНОС, РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

Чл. 35. Размерът на ежегодния членски внос и срокът на плащането му се определя с решение на Общото събрание.

Чл. 36.Членският внос се изплаща на упълномощено от Управителния съвет лице. За удостоверяването на плащането се издава разписка.

Раздел седми
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СРЕЩИ НА СКИЖ

Чл.37. Делегация на „Български ски клуб на журналистите“ представя страната всяка година на ежегодните състезания на Международния ски клуб на журналистите.

Чл. 38. Българското участие зависи от определената от СКИЖ квота.

Чл. 39. Разпределението на отпусната от СКИЖ квота за България се извършва според приетия от Общото събрание на клуба правилник.

Чл.40. Когато България бъде избрана за домакин на международни ски състезания за журналисти или конгрес, провеждането им се обсъжда на извънредно заседание на Общото събрание, което избира и упълномощава Организационен комитет за провеждането на срещата или конгреса.

Настоящият устав е изменен на заседанието на Общото събрание от 03.10.2006 г. в София, за което беше съставен протокол съгласно изискванията на закона и Устава на сдружението.

УС на „Български ски клуб на журналистите“:

1. АЛЕКСАНДЪР БОГОЯВЛЕНСКИ – Председател
2. ПЛАМЕН ВЪЛКОВ – Главен секретар
3. ЛЮБОМИР БОЯДЖИЕВ – член
4. ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА – член
5. ЮЛИЯН СТОЯНОВ – член